ארגז הכלים
לכותבים ולסופרים

תחרות לצאת לאור.jpg

תחרות לצאת לאור

חולמים לצאת לאור?
הגיע הזמן להפסיק לחלום!

 

פרס ראשון
הוצאה לאור של כתב היד שלך

פרס שני 
מנוי שנתי באקדמיה לסופרים

פרס שלישי
מנוי חצי שנתי באקדמיה לסופרים

***כל המשתתפים יזכו בחוות דעת על כתב היד***

 

התחרות בחסות
הוצאה לאור: "מטאור" ו-"יהלומים"
עריכה ספרותית ואקדמיה לסופרים: "בית העורכים" של לירון פיין
עריכת לשון: מיכל ברמן
עימוד, עיצוב וכריכה: עינבל אוחנה – Une Studio
מיזם: אסנת גואז מנהלת קבוצת הפייסבוק
"להוציא לאור ספר –  סופרים מתייעצים"

 

על המשתתפים להיות חברי הקבוצה

"להוציא לאור ספר – סופרים מתייעצים"
ההשתתפות והפרסים בכפוף לתקנון התחרות

ותנאי ההשתתפות
 

 

תנאי ההשתתפות בתחרות

״לצאת לאור״


תחרות לצאת לאור (להלן "התחרות") מנוהלת על ידי לינדה מזרחי, לירון פיין ואסנת גואז (להלן ״המארגנים״). על המשתתפים בתחרות להיות חברי הקבוצה ״להוציא לאור ספר — סופרים מתייעצים״ בפייסבוק (להלן ״משתתף״, ״משתתפים״). שלושת הזוכים בפרסים במקום הראשון, השני והשלישי (להלן ״הזוכה״, ״הזוכים״) יזכו בהתאם להחלטת המארגנים בפרסים הבאים:
1. פרס ראשון: עריכה ספרותית מתנת "בית העורכים" והוצאה לאור של הספר בהוצאת ״יהלומים״ או ״מטאור״. מימוש הפרס בכפוף לחתימה על חוזה ההוצאה.
2. פרס שני: מינוי שנתי ל"אקדמיה לסופרים", מתנת ״בית העורכים" של לירון פיין.
3. פרס שלישי: מינוי חצי שנתי ל"אקדמיה לסופרים", מתנת "בית העורכים".

 

***כל המשתתפים יזכו בחוות דעת על כתב היד, מתנת "בית העורכים"***

 

ההשתתפות מותנת באישור תנאי ההשתתפות בתחרות (להלן ״תנאי ההשתתפות"):

1.  תנאי השתתפות בתחרות:

א. על המשתתפים בתחרות להיות חברי קבוצת הפייסבוק: "להוציא לאור ספר - סופרים מתייעצים". 

ב. על המשתתפים לקרוא ולאשר את תנאי ההשתתפות בתחרות.
ג. בעצם שליחת כתב היד למייל התחרות, המשתתפים מעידים על הסכמתם ואישורם לכל תנאי ההשתתפות בתחרות כמפורט כאן.
ד. כל משתתף רשאי להגיש כתב יד אחד בלבד (להלן ״כתב היד״).
ה. על המשתתפים להיות בגיל 18 לפחות בזמן הגשת כתב היד.
ו. על כתב היד לעמוד בפני עצמו ולא להוות חלק מסדרת תכנים או כתבי יד או ספרים.
ז. על כתב היד להיות רומן שהוא פרוזה (בכל סוגה): ספרות יפה, מותחן, רומן רומנטי וכיוצ״ב, שהן סוגות שבהן עוסקות ההוצאות לאור ״יהלומים״ או ״מטאור״; למען הסר ספק לא יתקבלו ספרי עיון, אוטוביוגרפיה, הדרכה, השראה, אוסף סיפורים, פנטזיה, מד״ב, ספרי נוער וילדים וכיוצ״ב.
ח. על כתב היד להיות מקורי ובבעלותם המלאה והבלעדית של השולחים, ועם שליחתו למייל התחרות השולחים מצהירים כי כתב היד חובר ונוצר על ידם בלבד.
ט. על כתב היד לכלול 80-45 אלף מילים.
י. על כתב היד להיות כתוב בשפה העברית בלבד.
יא לא יאושרו כתבי יד שגייסו כסף מהציבור במסגרות מימון המונים או במסגרות אחרות.
יב. במקרה שלא ימצא כתב יד ראוי לזכות בתחרות — המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבחור זוכים לפרס יחיד מבין שלושת הפרסים או שלא לבחור זוכה בכלל, והם לא יצטרכו לנמק את החלטתם בשום צורה בפני שום משתתף או משתתפת או גורם אחר.
יג. כתנאי לקבלת הפרס הראשון הזוכה יתבקש/תתבקש לחתום על חוזה ההוצאה לאור עוד לפני תחילת העבודה הנדרשת על כתב היד. על פי חוזה זה, הזכויות על הספר שייכות להוצאה לאור ״יהלומים״ או ״מטאור״ והזוכה מקבל/תקבל תמלוגים ממכירות הספר כמקובל בחוזה ההוצאה. באם לא יחתום/תחתום הזוכה על המסמך האמור, תישלל ממנו/ממנה הזכייה והזכאות לקבלת פרס, מבלי שתהא לו או לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי מארגני התחרות או מי מטעמם. במקרה כזה המארגנים רשאים לבחור בכתב יד אחר או שלא לבחור כלל בכתב יד זוכה.

יש לשלוח את כתב היד במייל בלבד

כמפורט כאן:

בגוף המייל יש לכתוב פרטים מזהים הכוללים: שם מלא של מחבר/ת כתב היד כפי שמופיע בתעודת הזהות, מספר תעודת זהות, מספר נייד וכתובת מייל פעילה.

את כתב היד יש לצרף למייל כקובץ וורד ולשלוח לכתובת: pubyourbook2020@gmail.com 

עד לתאריך ה-6/1/22 בחצות
שימו לב
קובץ הוורד ובו כתב היד שלכם חייב להיות ללא טקסט נלווה ונקי מפרטים מזהים, למעט מספר תעודת זהות שיירשם בראש הקובץ מצד ימין. 
מתחת למספר יש לרשום ״אני מאשר/ת את התקנון ותנאי ההשתתפות בתחרות״. 
***כתבי יד שלא יעמדו בהנחיות אלו ייפסלו***

יובהר כי מי שלא יעמוד באחד מתנאי ההשתתפות להלן, השתתפותו תתבטל והוא לא יחשב עוד כמשתתף בתחרות.


2. המארגנים הם שיבחרו את שלושת כתבי היד הזוכים מבין כתבי היד שישלחו ויעמדו בתקנון — על פי שיקול דעתם הבלעדי והם לא יצטרכו לנמק את החלטתם בפני שום גורם ולא ניתן יהיה לערער עליה בפניהם או בפני גורמים חיצוניים.
3. בעצם הגשת כתב היד, המשתתפים מאשרים כי נמסר להם כל המידע הנדרש בהקשר לתחרות וכי הם עומדים בכל התנאים המפורטים כאן ומסכימים לכל תנאי ההשתתפות ללא כל סייג.
4. המארגנים ישתדלו לעדכן את המשתתפים על זכיתם, בהודעה בנייד או/ו במייל, עד לסוף חודש מרץ 2022.

5. מימוש הזכייה ייעשה כנגד הצגת תעודת זהות ועמידה בכל תנאי ההשתתפות המפורטים כאן.
6. המארגנים שומרים לעצמם את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה או מהזוכים את הזכות לממש את הפרס במקרה שימצא כי פעלו בניגוד לתנאי ההשתתפות ו/או בניגוד לדין בקשר עם התחרות או בשל אי שיתוף פעולה בעבודה על כתב היד או אי עמידה בלוחות הזמנים או מכל סיבה אחרת שלדעת המארגנים פוגעת ביכולת של מעניקי החסות ונותני הפרסים לבצע את מלאכתם נאמנה. במקרה כזה רשאים המארגנים להעביר את הפרס למשתתפי תחרות אחרים על פי שיקול דעתם הבלעדי או שלא לבחור כלל בזוכה או בזוכים לפרסים ללא אפשרות לערער על החלטתם בפני שום גורם.
7. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה מסיבותיהם הם וללא צורך במתן הסבר בפני המשתתפים או בפני כל גורם אחר.
8. הזוכים אינם רשאים לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הזכייה או/ו הפרס או כל תחליף אחר לפרסים ולא משנה באיזה נימוק או טענה.
9. מובהר בזאת כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר למימוש הזכייה או הפרס ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימוש או מאי מימוש הזכייה.

תנאים נוספים:
1. בהרשמתך לתחרות הינך מאשר/ת למארגנים לשלוח לך פניות או/ו עדכונים בנוגע לתחרות עצמה, למימוש הפרסים או/ו לנושאים אחרים הרלוונטיים לתחום הכתיבה או ההוצאה לאור גם לאחר תום התחרות.
2. המארגנים רשאים לוודא את זהות המשתתפים בכל שלב של התחרות ובכל דרך שימצאו לנכון.
3. עם הגשת כתב היד המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירת כתבי היד והזוכים בתחרות.
4. ההשתתפות בתחרות איננה כרוכה בתשלום, אולם אין האמור גורע מהוצאות שיתכן והזוכים ידרשו להן כדי לממש את הזכייה. להסרת ספק, כל השירותים שאינם מכוסים ומוזכרים במפורש בפירוט הפרסים לזוכים. 
5. לא תהיה למשתתפים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המארגנים בגין איכות השירות בו זכו או היקפו או בגין הפרסים או נותני השירותים או התחרות או דרך ניהולה.
6. לא יקימו למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המארגנים בשל תקלה, טעות, הפרעה או כל שיבוש שעלולים להתרחש במהלך התחרות או בזמן מימוש הזכייה או לאחריה, גם אם יביאו לביטול חלק מהתחרות או ביטול הפרסים או התחרות כולה.
7. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות תנאי ההשתתפות ניתנת למארגנים זכות ההכרעה הבלעדית והכרעתם הינה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או הגורמים המעורבים ללא אפשרות ערעור בפני שום גורם.
8. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שמות הזוכים ברבים בכל מדיה שימצאו לנכון, לרבות פרסום תצלומים של הזוכים, שיסופקו על ידם או שיילקחו במיוחד על ידי המארגנים, בכל אמצעי המדיה שעומדים לרשות המארגנים: ברשת, באמצעי התקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, ברדיו, במדיה החברתית של המארגנים ובכל אתרי האינטרנט. במימוש הפרס הזוכה מביע/ה את הסכמתו/ה לצילום, אם יידרש, ולפרסומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, ומוותר/ת על כל טענה נגד המארגנים ו/או מי מטעמם בקשר לכך. כמו כן הזוכה מתחייב/ת לשתף פעולה עם המארגנים ונותני החסות בכל פרסומי הזכייה במסגרת פעילות יחסי ציבור או שיווק או קידום, ככל שיידרש על ידי המארגנים או מי מטעמם. למען הסר ספק המארגנים אינם מחויבים בביצוע כל פעולת פרסום או שיווק או יחסי ציבור לזוכה או לזכייה או לתוצר המוגמר.
9. באחריותם של הזוכים לממש את זכייתם בכפוף לתנאי ההשתתפות המפורטים כאן ועל פי מדיניות נותני החסות והפרסים לתחרות זו.
 

אחריות
1.    הנך  מסכים/ה, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי את/ה פוטר/ת את המארגנים ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה, ובפרט לזכייה, לפרסים, לאיכותם ולמימושם.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube