top of page

 

'לצאת לאור'
תחרות נושאת פרסים


פרס ראשון:
הוצאה לאור של כתב היד שלכם
פרס שני:
עריכה ספרותית והוצאה לאור באמזון
פרס שלישי:
עריכה ספרותית

 

בחסות:
הוצאות לאור: 'מטאור' ו'יהלומים'
 עריכת לשון: מיכל ברמן
עריכה ספרותית והוצאה לאור באמזון:
'בית העורכים של לירון פיין'
עיצוב כריכה ועימוד: עינבל אוחנה – Une Studio
מיזם: אסנת גואז – "התחילו לספר!"

 


*בכפוף לתקנון התחרות ותנאי ההשתתפות*

 

 

 

תנאי השתתפות בתחרות ״לצאת לאור״
 

תחרות לצאת לאור (להלן "התחרות", "תחרות") מנוהלת על ידי לינדה מזרחי, לירון פיין ואסנת גואז (להלן ״המארגנים״).

על המשתתפים בתחרות להיות חברי הקבוצה ״להוציא לאור ספר — סופרים מתייעצים״ בפייסבוק (להלן ״משתתף״, ״משתתפים״).

שלושת הזוכים בפרסים במקום הראשון, השני והשלישי (להלן ״הזוכה״, ״הזוכים״) יזכו בהתאם להחלטת המארגנים בפרסים הבאים:
פרס ראשון הוצאה לאור של הספר והפצתו לרשתות סטימצקי וצומת ספרים בהוצאות לאור ״יהלומים״ או ״מטאור״. מימוש הפרס בכפוף לחתימה על חוזה ההוצאה לאור.
2. פרס שני עריכה ספרותית והפקת כתב היד בשפה העברית והעלאת כתב היד לאתר אמזון העולמית, מתנת ״בית העורכים של לירון פיין"
3. פרס שלישי עריכה ספרותית מלאה, ״מתנת בית העורכים של לירון פיין״.

ההשתתפות בתחרות מותנת באישור תנאי ההשתתפות (להלן ״תנאי ההשתתפות״):
*התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. 
 

תקנון
1. תנאי השתתפות בתחרות:
א. על המשתתף לקרוא ולאשר את תנאי ההשתתפות בתחרות.
ב. בעצם שליחת כתב היד למייל התחרות, השולח מעיד על הסכמתו ואישורו לכל תנאי ההשתתפות כמפורט כאן.
ג. כל משתתף רשאי להגיש כתב יד אחד בלבד (להלן ״כתב היד״).
ד. על המשתתף להיות בגיל 18 שנה לפחות בזמן הגשת כתב היד.
ה. על כתב היד לעמוד בפני עצמו ולא להוות חלק מסדרת תכנים או כתבי יד או ספרים או כתב יד שיצא כבר לאור בעבר.
ו. על כתב היד להיות רומן שהוא פרוזה (ספרות יפה, מותחן, רומן רומנטי וכיוצ״ב) ובתנאי שהוא סוגה שבה עוסקות ההוצאות לאור: "יהלומים" או "מטאור". למען הסר ספק לא יתקבלו ספרי עיון, אוטוביוגרפיה, הדרכה, השראה, אוסף סיפורים, פנטזיה, מד״ב, ספרי נוער וילדים וכיוצ"ב.
ז. על כתב היד להיות מקורי ובבעלותו המלאה והבלעדית של השולח ועם שליחתו השולח מצהיר כי כתב היד חובר ונוצר על ידו בלבד.
ח. על כתב היד לכלול 50 - 80 אלף מילים.
ט. על כתב היד להיות כתוב בשפה העברית בלבד.
י לא יאושרו כתבי יד שגייסו כסף מהציבור במסגרות מימון המונים.
יא. במקרה שלא ימצא כתב יד ראוי לזכות בפרס — המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבחור זוכים לפרס יחיד או יותר מבין שלושת הפרסים או שלא לבחור זוכה כלל, והם לא יצטרכו לנמק את החלטתם בשום צורה בפני שום משתתף או גורם.
יב. כתנאי לקבלת הפרס הראשון הזוכה יידרש לחתום על חוזה ההוצאה לאור עוד לפני תחילת העבודה הנדרשת על כתב היד. על פי חוזה זה, הזכויות על הספר שייכות להוצאה לאור אשר מעניקה את הפרס והזוכה יקבל תמלוגים ממכירות הספר כמקובל בחוזה ההוצאה. באם לא יחתום הזוכה על המסמך האמור, תישלל ממנו הזכייה והזכאות לפרס, מבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי ההוצאה או המארגנים. במקרה כזה המארגנים רשאים לבחור בכתב יד חליפי או שלא לבחור כלל בכתב יד זוכה.
2. המארגנים הם שיבחרו את שלושת כתבי היד הזוכים מבין כתבי היד שישלחו — על פי שיקול דעתם הבלעדי והם לא יצטרכו לנמק את החלטתם בפני שום גורם ולא ניתן יהיה לערער על החלטתם בפניהם או בפני גורמים חיצוניים.
3. בעצם הגשת כתב היד, המשתתף מאשר כי נמסר לו כל המידע הנדרש בהקשר לתחרות וכי הוא עומד בכל התנאים המפורטים כאן ומסכים לכל תנאי ההשתתפות ללא כל סייג.
4. הזוכים יקבלו הודעה בנייד או/ו במייל עד ליום 15.1.2021. מימוש הזכייה ייעשה כנגד הצגת תעודת זהות ועמידה בכל תנאי ההשתתפות המפורטים כאן.
5. המארגנים שומרים לעצמם את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה או מהזוכים את הזכות לממש את הפרס במקרה שימצא כי פעל בניגוד לתנאי ההשתתפות ו/או בניגוד לדין בקשר עם התחרות או בשל אי שיתוף פעולה בעבודה על כתב היד כנדרש על ידי מעניק הפרס או המארגנים או אי עמידה בלוחות הזמנים או מכל סיבה אחרת שלדעת המארגנים פוגעת ביכולת של מעניקי החסות והפרסים לבצע את מלאכתם נאמנה. במקרה כזה רשאים המארגנים להעביר את הפרס למשתתף אחר על פי שיקול דעתם הבלעדי או שלא לבחור כלל בזוכה או בזוכים לפרסים ולא ינתן האפשרות לערער על החלטתם בפני שום גורם.
6. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה מסיבותיהם הם וללא צורך במתן הסבר בפני המשתתפים או בפני כל גורם אחר.
7. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הזכייה או/ו הפרס או כל תחליף אחר לפרסים ולא משנה באיזה נימוק או טענה.
8. מובהר כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר למימוש הזכייה או הפרס ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימוש או מי אי מימוש הזכייה.

תנאים נוספים:
1. בהרשמתך לתחרות הינך מאשר למארגנים לשלוח לך פניות או/ו עדכונים בנוגע לתחרות עצמה, למימוש הפרסים או/ו לנושאים אחרים הרלוונטיים לתחום הכתיבה או ההוצאה לאור לאורך התחרות וגם לאחר סיומה.
2. המארגנים רשאים לוודא את זהות המשתתפים, בכל שלב של התחרות ובכל דרך שימצאו לנכון.
3. עם הגשת כתב היד המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירת כתבי היד הזוכים בתחרות.
4. ההשתתפות בתחרות איננה כרוכה בתשלום אולם אין האמור גורע מהוצאות שיתכן והזוכים ידרשו להוציא במסגרת מימוש הזכייה, כגון שירותים אחרים הנדרשים לזוכה לשם הפקת כתב היד, שלא ניתנים במסגרת הזכייה, או כול הוצאה שתידרש לזוכה כדי לממש את הזכייה. להסרת ספק, כל השירותים שאינם מכוסים ומוזכרים במפורש בפירוט הפרסים לזוכים. 
5. לא תהיה למשתתפים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המארגנים בגין איכות השירות בו זכו או היקפו או בגין הפרסים או נותני השירותים או התחרות או דרך ניהולה.
6. לא יקימו למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המארגנים בשל תקלה, טעות, הפרעה או כל שיבוש שעלולים להתרחש במהלך התחרות או בזמן מימוש הזכייה או לאחריה, גם אם יביאו לביטול חלק מהתחרות או ביטול הפרסים או התחרות כולה.
7. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות תנאי ההשתתפות ניתנת למארגנים זכות ההכרעה הבלעדית והכרעתם הינה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או הגורמים המעורבים ללא אפשרות ערעור בפני שום גורם.
8. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שמות הזוכים ברבים בכל מדיה שימצאו לנכון, לרבות פרסום תצלומים של הזוכים, שיסופקו על ידם או שיילקחו במיוחד על ידי המארגנים, בכל אמצעי המדיה שעומדים לרשות המארגנים: ברשת, באמצעי התקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, ברדיו, במדיה החברתית של המארגנים ובכל אתרי האינטרנט. במימוש הפרס הזוכה מביע את הסכמתו לצילום, אם יידרש, ולפרסומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, ומוותר על כל טענה נגד המארגנים ו/או מי מטעמם בקשר לכך. כמו כן הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם המארגנים ונותני החסות בכל פרסומי הזכייה במסגרת פעילות יחסי ציבור או שיווק או קידום, ככל שיידרש על ידי המארגנים או מי מטעמם. למען הסר ספק המארגנים אינם מחויבים בביצוע כל פעולת פרסום או שיווק או יחסי ציבור לזוכה או לזכייה או לתוצר המוגמר.
9. באחריותם של הזוכים לממש את זכייתם בכפוף לתנאי ההשתתפות המפורטים כאן ועל פי מדיניות נותני החסות והפרסים לתחרות זו.
 
יש לשלוח את כתב היד במייל בלבד לכתובת pubyourbook2020@gmail.com

בגוף המייל יש לכתוב פרטים מזהים הכוללים שם מלא של מחבר כתב היד כפי שמופיע בתעודת הזהות, מספר תעודת זהות, מספר נייד וכתובת מייל פעילה. את כתב היד יש לשלוח עד לתאריך ה-20.12.2020 בחצות, כקובץ וורד מצורף: פונט אריאל, גודל 12, שורה רווח. על קובץ הוורד להיות ללא טקסט נלווה ונקי מפרטים מזהים, למעט מספר תעודת זהות שירשם בראש הקובץ מצד ימין ומתחתיה יש לרשום ״אני מאשר/ת את תנאי ההשתתפות בתחרות״. כתבי יד שלא יעמדו בהנחיות אלו ייפסלו. יובהר כי מי שלא יעמוד באחד מתנאי ההשתתפות להלן, השתתפותו תתבטל והוא לא יחשב עוד כמשתתף בתחרות.


אחריות
1. הנך  מסכים, מצהיר  ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את המארגנים ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה, ובפרט לזכייה, לפרסים, לאיכותם ולמימושם.

 

להוציא לאור ספר

שלב אחר שלב 

מכתיבה דרך הפקה ועד הדפסה, שיווק ומכירות

סה"כ 24 שעות שהן 32 שעות אקדמיות  

 

כל הדרכים והשלבים בדרך להוציא לאור את הספר שלך: היתרונות, החסרונות, אנשי המקצוע, העלויות

וכל המידע שאתם חייבים לדעת לפני שאתם יוצאים לאור. הקורס שינחה אתכם ברזי ההוצאה לאור ולאחריה, ייתן לכם כלים לקבל את ההחלטות הנכונות ביחס לכתב היד שלכם ויחסוך לך זמן, עוגמת נפש וכסף רב.

*בחלק מהמפגשים יתארחו אנשי מקצוע מתחום הכתיבה, ההוצאה לאור ושיווק ספרים*

הקורס מיועד לכל מי שמעוניינים להוציא לאור כתב יד בכל ז'אנר: רומן על סוגיו / ספרי פרוזה, אוסף סיפורים, ספרי עיון והדרכה, ספרים לנוער, לילדים ולפעוטות וכיוצ"ב.


 

סילבוס לו"ז

 

מפגש 1 (3 שעות)

רגע לפני שנתחיל

להוציא לאור ספר – כל הגורמים, הסיבות והרצונות

 

איך כותבים ספר

סוגות וקהלי יעד

מרעיון לסיפור: גישות, שיטות, תכנון

עזר כנגדו – כלי עזר לכותבים ולסופרים

 

מפגש 2-4 (9 שעות)

 

יש לי כתב יד ביד! מה עושים עכשיו?

עריכה עצמית

קוראי בטא

לקטורה קלאסית

לקטורה פרטית

שונות

 

איך יוצאים לאור – כל הדרכים והאפשרויות

הדרך המסורתית

הדרך המשולבת

הדרך העצמאית

 

על הטקסט – שלב אחר שלב

עריכה ספרותית

עריכת תוכן

עריכת לשון וניקוד

הגהה

איך בוחרים אנשי מקצוע

 

על ההפקה  – שלב אחר שלב

עימוד

עיצוב

כריכה קדמית

כריכה אחורית

 

על ההדפסה  

סוגי הדפסה

סוגי נייר ועובי

כריכה

הבאה לדפוס

"העתק שמש"

כמה להדפיס?

הדפסה על-פי דרישה

בתי דפוס

 

על ההפצה – איך, למה וכמה

הפצה לרשתות הגדולות

הפצה לחנויות פרטיות

הפצה לחנויות דיגיטליות

הפצה עצמית-מקומית

הפצה לספריות

הספרייה הלאומית

 

על פורמטים אחרים

ספר דיגיטלי

פי.די.אף

ספר אלקטרוני

ספר שמע

 

החלום האמריקאי

תרגום לאנגלית

סוכנויות ספרותיות

אמזון

שונות

 

מפגש 5-7 (9 שעות)

 

שיווק אורגני

סטוריטלינג: מה הסיפור שלך?

בניית קהילה

פעילות קד"מ

שיווק אורגני ברשתות החברתיות

 

פרסום ויחצי ציבור

יחסי ציבור  וקשרי עיתונות

פרסום ממומן

השקה

שבוע הספר העברי

 

ערוצי שיווק נוספים

מימון המונים

חוגי בית

סיור חנויות

הרצאות וסדנאות

מוצרים משלימים

סל תרבות

 

מפגש 8 (3 שעות)

 

נספחים, שונות ומסיבת סיום

קביעת מחיר

זכויות יוצרים

תמלוגים

קולות קוראים, תחרויות ופרסים

טווח מחירים לשירותים

נספחים

מסיבת סיום וצידה לדרך

מסיבת סיום וצידה לדרך: מתנה בשווי 89 ₪ לכול משתתפי הקורס

 הספר 'התחילו לספר' סטוריטלינג אפקטיבי לשיווק אישי, עסקי וארגוני

מאת אסנת גואז

הקורס בהובלתה ובהנחייתה של אסנת גואז

גואז היא סופרת, מרצה ויועצת שיווקית, המנהלת מספר קבוצות בנושאי כתיבה והוצאה לאור – המונות מעל 6000 כותבים, סופרים ואנשי תעשיית ההוצאה לאור בארץ ובאמזון.

גואז הוציאה לאור עד כה ספר הדרכה מקצועי בשם "התחילו לספר!" וספר ילדים שמיועד לגיל הרך בעברית ובאנגלית, ונמצאת בשלבים שונים של תהליך ההוצאה לאור של שני ספרי פרוזה (דואט) בעברית, סדרה של ספרי ילדים שתצא לאור באנגלית באמזון וסדרה נוספת של פיקצ'רבוק שתצא לאור בארץ בשפה העברית.

ספר ההדרכה שלה "סטוריטלינג אפקטיבי – צעד אחר צעד", שיצא לאור בקינדל באנגלית באמזון, קיבל את תו האיכות הבינ"ל של אמזון העולמית.

גואז היא בעלת תואר שני בתקשורת ועיתונות מטעם האוניברסיטה העברית, בעלת ניסיון מעשי של יותר מ-20 שנה בתקשורת שיווקית משולבת בתפקידי דוברות, פרסום, יחסי ציבור ושיווק.

***

כל הזכויות שמורות לאסנת גואז

bottom of page