תחרות לצאת לאור

 

'לצאת לאור'
תחרות נושאת פרסים


פרס ראשון:
הוצאה לאור של כתב היד שלכם
פרס שני:
עריכה ספרותית והוצאה לאור באמזון
פרס שלישי:
עריכה ספרותית

 

בחסות:
הוצאות לאור: 'מטאור' ו'יהלומים'
 עריכת לשון: מיכל ברמן
עריכה ספרותית והוצאה לאור באמזון:
'בית העורכים של לירון פיין'
עיצוב כריכה ועימוד: עינבל אוחנה – Une Studio
מיזם: אסנת גואז – "התחילו לספר!"

 


*בכפוף לתקנון התחרות ותנאי ההשתתפות*

 

 

 

תנאי השתתפות בתחרות ״לצאת לאור״
 

תחרות לצאת לאור (להלן "התחרות", "תחרות") מנוהלת על ידי לינדה מזרחי, לירון פיין ואסנת גואז (להלן ״המארגנים״).

על המשתתפים בתחרות להיות חברי הקבוצה ״להוציא לאור ספר — סופרים מתייעצים״ בפייסבוק (להלן ״משתתף״, ״משתתפים״).

שלושת הזוכים בפרסים במקום הראשון, השני והשלישי (להלן ״הזוכה״, ״הזוכים״) יזכו בהתאם להחלטת המארגנים בפרסים הבאים:
פרס ראשון הוצאה לאור של הספר והפצתו לרשתות סטימצקי וצומת ספרים בהוצאות לאור ״יהלומים״ או ״מטאור״. מימוש הפרס בכפוף לחתימה על חוזה ההוצאה לאור.
2. פרס שני עריכה ספרותית והפקת כתב היד בשפה העברית והעלאת כתב היד לאתר אמזון העולמית, מתנת ״בית העורכים של לירון פיין"
3. פרס שלישי עריכה ספרותית מלאה, ״מתנת בית העורכים של לירון פיין״.

ההשתתפות בתחרות מותנת באישור תנאי ההשתתפות (להלן ״תנאי ההשתתפות״):
*התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד. 
 

תקנון
1. תנאי השתתפות בתחרות:
א. על המשתתף לקרוא ולאשר את תנאי ההשתתפות בתחרות.
ב. בעצם שליחת כתב היד למייל התחרות, השולח מעיד על הסכמתו ואישורו לכל תנאי ההשתתפות כמפורט כאן.
ג. כל משתתף רשאי להגיש כתב יד אחד בלבד (להלן ״כתב היד״).
ד. על המשתתף להיות בגיל 18 שנה לפחות בזמן הגשת כתב היד.
ה. על כתב היד לעמוד בפני עצמו ולא להוות חלק מסדרת תכנים או כתבי יד או ספרים או כתב יד שיצא כבר לאור בעבר.
ו. על כתב היד להיות רומן שהוא פרוזה (ספרות יפה, מותחן, רומן רומנטי וכיוצ״ב) ובתנאי שהוא סוגה שבה עוסקות ההוצאות לאור: "יהלומים" או "מטאור". למען הסר ספק לא יתקבלו ספרי עיון, אוטוביוגרפיה, הדרכה, השראה, אוסף סיפורים, פנטזיה, מד״ב, ספרי נוער וילדים וכיוצ"ב.
ז. על כתב היד להיות מקורי ובבעלותו המלאה והבלעדית של השולח ועם שליחתו השולח מצהיר כי כתב היד חובר ונוצר על ידו בלבד.
ח. על כתב היד לכלול 50 - 80 אלף מילים.
ט. על כתב היד להיות כתוב בשפה העברית בלבד.
י לא יאושרו כתבי יד שגייסו כסף מהציבור במסגרות מימון המונים.
יא. במקרה שלא ימצא כתב יד ראוי לזכות בפרס — המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבחור זוכים לפרס יחיד או יותר מבין שלושת הפרסים או שלא לבחור זוכה כלל, והם לא יצטרכו לנמק את החלטתם בשום צורה בפני שום משתתף או גורם.
יב. כתנאי לקבלת הפרס הראשון הזוכה יידרש לחתום על חוזה ההוצאה לאור עוד לפני תחילת העבודה הנדרשת על כתב היד. על פי חוזה זה, הזכויות על הספר שייכות להוצאה לאור אשר מעניקה את הפרס והזוכה יקבל תמלוגים ממכירות הספר כמקובל בחוזה ההוצאה. באם לא יחתום הזוכה על המסמך האמור, תישלל ממנו הזכייה והזכאות לפרס, מבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי ההוצאה או המארגנים. במקרה כזה המארגנים רשאים לבחור בכתב יד חליפי או שלא לבחור כלל בכתב יד זוכה.
2. המארגנים הם שיבחרו את שלושת כתבי היד הזוכים מבין כתבי היד שישלחו — על פי שיקול דעתם הבלעדי והם לא יצטרכו לנמק את החלטתם בפני שום גורם ולא ניתן יהיה לערער על החלטתם בפניהם או בפני גורמים חיצוניים.
3. בעצם הגשת כתב היד, המשתתף מאשר כי נמסר לו כל המידע הנדרש בהקשר לתחרות וכי הוא עומד בכל התנאים המפורטים כאן ומסכים לכל תנאי ההשתתפות ללא כל סייג.
4. הזוכים יקבלו הודעה בנייד או/ו במייל עד ליום 15.1.2021. מימוש הזכייה ייעשה כנגד הצגת תעודת זהות ועמידה בכל תנאי ההשתתפות המפורטים כאן.
5. המארגנים שומרים לעצמם את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה או מהזוכים את הזכות לממש את הפרס במקרה שימצא כי פעל בניגוד לתנאי ההשתתפות ו/או בניגוד לדין בקשר עם התחרות או בשל אי שיתוף פעולה בעבודה על כתב היד כנדרש על ידי מעניק הפרס או המארגנים או אי עמידה בלוחות הזמנים או מכל סיבה אחרת שלדעת המארגנים פוגעת ביכולת של מעניקי החסות והפרסים לבצע את מלאכתם נאמנה. במקרה כזה רשאים המארגנים להעביר את הפרס למשתתף אחר על פי שיקול דעתם הבלעדי או שלא לבחור כלל בזוכה או בזוכים לפרסים ולא ינתן האפשרות לערער על החלטתם בפני שום גורם.
6. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה מסיבותיהם הם וללא צורך במתן הסבר בפני המשתתפים או בפני כל גורם אחר.
7. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הזכייה או/ו הפרס או כל תחליף אחר לפרסים ולא משנה באיזה נימוק או טענה.
8. מובהר כי המארגנים לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר למימוש הזכייה או הפרס ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימוש או מי אי מימוש הזכייה.

תנאים נוספים:
1. בהרשמתך לתחרות הינך מאשר למארגנים לשלוח לך פניות או/ו עדכונים בנוגע לתחרות עצמה, למימוש הפרסים או/ו לנושאים אחרים הרלוונטיים לתחום הכתיבה או ההוצאה לאור לאורך התחרות וגם לאחר סיומה.
2. המארגנים רשאים לוודא את זהות המשתתפים, בכל שלב של התחרות ובכל דרך שימצאו לנכון.
3. עם הגשת כתב היד המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירת כתבי היד הזוכים בתחרות.
4. ההשתתפות בתחרות איננה כרוכה בתשלום אולם אין האמור גורע מהוצאות שיתכן והזוכים ידרשו להוציא במסגרת מימוש הזכייה, כגון שירותים אחרים הנדרשים לזוכה לשם הפקת כתב היד, שלא ניתנים במסגרת הזכייה, או כול הוצאה שתידרש לזוכה כדי לממש את הזכייה. להסרת ספק, כל השירותים שאינם מכוסים ומוזכרים במפורש בפירוט הפרסים לזוכים. 
5. לא תהיה למשתתפים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המארגנים בגין איכות השירות בו זכו או היקפו או בגין הפרסים או נותני השירותים או התחרות או דרך ניהולה.
6. לא יקימו למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המארגנים בשל תקלה, טעות, הפרעה או כל שיבוש שעלולים להתרחש במהלך התחרות או בזמן מימוש הזכייה או לאחריה, גם אם יביאו לביטול חלק מהתחרות או ביטול הפרסים או התחרות כולה.
7. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול התחרות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות תנאי ההשתתפות ניתנת למארגנים זכות ההכרעה הבלעדית והכרעתם הינה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או הגורמים המעורבים ללא אפשרות ערעור בפני שום גורם.
8. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שמות הזוכים ברבים בכל מדיה שימצאו לנכון, לרבות פרסום תצלומים של הזוכים, שיסופקו על ידם או שיילקחו במיוחד על ידי המארגנים, בכל אמצעי המדיה שעומדים לרשות המארגנים: ברשת, באמצעי התקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, ברדיו, במדיה החברתית של המארגנים ובכל אתרי האינטרנט. במימוש הפרס הזוכה מביע את הסכמתו לצילום, אם יידרש, ולפרסומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, ומוותר על כל טענה נגד המארגנים ו/או מי מטעמם בקשר לכך. כמו כן הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם המארגנים ונותני החסות בכל פרסומי הזכייה במסגרת פעילות יחסי ציבור או שיווק או קידום, ככל שיידרש על ידי המארגנים או מי מטעמם. למען הסר ספק המארגנים אינם מחויבים בביצוע כל פעולת פרסום או שיווק או יחסי ציבור לזוכה או לזכייה או לתוצר המוגמר.
9. באחריותם של הזוכים לממש את זכייתם בכפוף לתנאי ההשתתפות המפורטים כאן ועל פי מדיניות נותני החסות והפרסים לתחרות זו.
 
יש לשלוח את כתב היד במייל בלבד לכתובת pubyourbook2020@gmail.com

בגוף המייל יש לכתוב פרטים מזהים הכוללים שם מלא של מחבר כתב היד כפי שמופיע בתעודת הזהות, מספר תעודת זהות, מספר נייד וכתובת מייל פעילה. את כתב היד יש לשלוח עד לתאריך ה-20.12.2020 בחצות, כקובץ וורד מצורף: פונט אריאל, גודל 12, שורה רווח. על קובץ הוורד להיות ללא טקסט נלווה ונקי מפרטים מזהים, למעט מספר תעודת זהות שירשם בראש הקובץ מצד ימין ומתחתיה יש לרשום ״אני מאשר/ת את תנאי ההשתתפות בתחרות״. כתבי יד שלא יעמדו בהנחיות אלו ייפסלו. יובהר כי מי שלא יעמוד באחד מתנאי ההשתתפות להלן, השתתפותו תתבטל והוא לא יחשב עוד כמשתתף בתחרות.


אחריות
1. הנך  מסכים, מצהיר  ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את המארגנים ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה, ובפרט לזכייה, לפרסים, לאיכותם ולמימושם.

סדנת התחילו לספר!
המלצה הסוכנות היהודית
 
הרצאה: התחילו לספר!
המלצה הביטוח הלאומי
המלצה על התחילו לספר! הרצאה
פודקאסט על סטוריטלינג 
מיינדסט עם שלומי חסטר
Mindset_-_storytelling_o.g.goaz
מתוך הבלוג
גלית מספרת / גלית נתן
המלצה על התחילו לספר! בבלוג
אז מה הסיפור שלך?
המלצה על התחילו לספר!
בבלוג פינוקים
המלצה על התחילו לספר!
מתוך על מדף הספרים
בבלוג של מירית קאופמן 
קרין מילשטיין
בלוגרית בסלונה
רז גמליאל -- סוחר מניות ומנטור אישי
המלצה של רז גמליאל על התחילו לספר
בתוכנית השראה ימית עם טל וינר רזניאלי 
בתוכנית השראה יומית ראיון על סטוריטלינג
אביטל וילקין - מייסדת ומובילת
קהילת הסטורי טלרס של צה"ל 
קהילת הסטורי טלרס של צה"ל
שלמה צזנה
 הכתב המדיני של ישראל היום
ישראל היום - התחילו לספר.jpg
ליאור רותם גורדון
מנהלת שיווק וקהילה מאמא גורו
ד"ר מוריה לוי
הירחון 2Know, אוגוסט 2018
התחילו לספר - מפת הספר
מתוך הבלוג
אוצר מילים / שרית פליין
 גדי איידלהייט
מבקר ספרים
שרית פלד
סוקרת ספרים ובלוגרית
שרית פלד המלצה
ורדית שטרנבך
מתוך הבלוג loveyourlife.
מתוך ספרים
 עיתון הארץ 23.6.17
סטורילינג - התחילו לספר
Invoice4u
החשבונית המקורית באינטרנט
ממליצה ללקוחותיה העסקיים
סטוריטלינג - המלצה.jpg
מתוך דיוקן
מוסף הספרות - מקור ראשון
העיתונאי אודי מקסימוב
סטוריטלינג - זה שם המשחק
סדנת סטוריטלינג
"חרדים באקדמיה"
העיתונאית רונית קיטאי
מתוך מגזין רינונים
התחילו לספר! סטוריטלינג לעסקים
ראיון עם אסנת גואז על סטוריטלינג עם יוסי ריבלין ברדיו ארץ מהדקה ה-31
אסנת גואז על סטוריטלינג ברדיו ארץ מהדקה
אביגדור שרון
חבר הנהלת הפורום לניהול הידע בישראל
התחילו לספר!
במומלצים של אתר GOODIS
התחילו לספר! ספר
התחילו לספר
במומלצים של אתר סלונט
התחילו לספר! המלצה בסלונט
רונית ש' דינצמן
סופרת ילדים ומאיירת
 ממליצה על התחילו לספר הסופרת רונית ש' דינצמן
הבלוגרית הירושלמית
אנה בבקין
המלצה על הספר התחילו לספר! בבלוג
התחילו לספר! קיבל תג רב-מכר (בסט-סלר) באמזון העולמית!
פרופסור מוטי נייגר
על "התחילו לספר!" 
העיתונאית והבלוגרית אורית ענבר / בלוג החיים היפים
אסנת גואז עם טיפים על סטוריטלינג בתוכנית "נשים על הגל" בהנחיית ארי-אל לביא. בשידור חי ברדיו החברתי הראשון -- מהדקה ה-08.18
IMG_2659.jpg
המנטור יהונתן כסיף
על התחילו לספר!
המנטור יהונתן כסיף על התחילו לספר.png
העיתונאית יעל חן
מתוך אתר SPOT IT
סקירה של סיון שמש  
באתר נוריתה
איילת קורץ-יוסף
משחררת סיפורים מבטן ולידה
ראיון עם אסנת גואז על סטוריטלינג בהגדת פסח. רדיו ארץ, מועדון ספרות, יוסי ריבלין
On Air Sign
הבלוגרית ציפי בראבי
בסלונה

התחילו לספר! בגרסה האנגלית קיבל את תו האיכות של אמזון העולמי Great on Kindle (התו הכחול)

הרצאה התחילו לספר! 
המלצה רוח דרומית
המלצה על ההרצאה התחילו לספר!
קליקבילי
ברודקאסט על סטוריטלינג
ברודקאסט סטוריטלינג עם אסנת גואז - קליקב
התחילו לספר!
במומלצים של תפוז
מתוך הבלוג החיים היפים עם יפיתוש / יפית ארז
עו"ד חגית רימון 
עורכת אתר אישה
רותי שרון באתר סטימצקי על התחילו לספר!
התחילו לספר! המלצה
ענת שפרן
חוויה מהסרטים
הרצאות קולנוע שנוגעות בחיים

זיו עמית, סופר וצלם, מחבר הספר: "אבנים של אהבה"

הסופר והצלם זיו עמית ממליץ על התחילו לספ